MIECZYSŁAW KIECA: ZADANIA DO WYKONANIA 2018-2023

założenia programowe

4 obszary pracy, 32 zadania
ikona
1. PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ

1) Utworzenie Ośrodka Sportów Wodnych: projekt stopniowej rewitalizacji wodzisławskiego Balatonu, zakładający m.in. modernizację dróg dojazdowych, budowę nowej infrastruktury wypoczynkowo-sportowej oraz aranżację kąpieliska.
1) Nowe ścieżki pieszo-rowerowe (bezpiecznie do centrum): założenie budowy kolejnych po łączniku Rodzinny Park Rozrywki – Stare Miasto bezpiecznych ścieżek, które skomunikują m.in. os. Batory (Jedłownik Osiedle) czy Wilchwy z Trzema Wzgórzami i centrum miasta.
2) Rozwój terenów zielonych i rekreacyjnych: zgodne ze wskazaniami i potrzebami mieszkańców rozwijanie cieszącej się zainteresowaniem infrastruktury dla wszystkich pokoleń.
3) Budowa nowych parkingów i garaży na osiedlach
4) Udogodnienia na ulicach i w miejskich budynkach: tworzenie katalogu dobrych praktyk i ich realne wykorzystywanie w celu dostosowania miejskiej architektury dla osób o ograniczonej sprawności, osób starszych, rodziców małych dzieci.
5) Budowa placów zabaw we wszystkich dzielnicach: tworzenie nowych placów zabaw w miejscach, gdzie ich dotychczas brakuje, zwłaszcza w poszczególnych częściach dzielnic ościennych.
6) Wodne place zabaw: nowe miejsca zabawy i rekreacji dla najmłodszych
7) Przyjazne podwórka: porządkowanie i wyposażanie w bezpieczne i interesujące dla dzieci sprzęty podwórek miejskich kamienic i małych osiedli
2. NASZA WSPÓLNOTA
1)Wprowadzenie nowego programu walki o lepszą jakość powietrza: nowy, oszacowany już program zakłada ograniczanie niskiej emisji poprzez sukcesywną wymianę ok. 400 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe 5 lat, edukację społeczności oraz kontrolę jakości powietrza przy użyciu najnowszej technologii.
2) Współpraca z biznesem i rozwój rynku pracy: Liczba pracujących w mieście w okresie 2014-2017 wzrosła o prawie 15%, z 10199 osób do 11719. Jednocześnie spadła liczba osób bezrobotnych, co przekłada się na poprawę wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W 2014 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5,7%, natomiast w 2017 - tylko 3,2%. W latach 2014-2017 Wodzisław Śląski charakteryzował się najwyższym wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w grupie miast porównawczych – 131 podmiotów na 1000 mieszkańców w 2017 r. Jednocześnie w okresie tym następował stały przyrost tego wskaźnika (5 podmiotów na 1000 mieszkańców), co świadczy o wysokim poziomie rozwoju bazy ekonomicznej miasta, silnej pozycji w tym zakresie oraz solidnych podstawach na przyszłość.
3) Stworzenie centrów życia w dzielnicach: wsłuchanie się we wnioski lokalnych społeczności pozwoliło na zdiagnozowanie znaczącej potrzeby: tworzenia miejsc w dzielnicach miasta, w których dana społeczność mogłaby realizować lokalne spotkania kulturalne i integrować się.
4) Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych: projekt zakłada utworzenie centrum w budynku wygasającego Gimnazjum nr 2 (ul. 26 Marca 66). Centrum ma być odpowiedzią na różnorodne potrzeby działających w mieście organizacji, klubów, stowarzyszeń.
5) Stworzenie klubów seniora: miejsc przyjaznych, dostępnych i aktywizujących wodzisławskich seniorów.
6) Wprowadzenie programów pomocowych dla przedsiębiorców (Stare Miasto): założenie oparte na potrzebie nieustannej aktywizacji centrum Starego Miasta. Dzięki konsultacjom z przedsiębiorcami i mieszkańcami miasta określone zostaną pożądane branże, których rozwój w centrum zaktywizuje starówkę. Miasto zaproponuje katalog środków pomocowych, które ułatwią rozpoczęcie nowego biznesu w okolicach rynku.
7) Wdrożenie programu: Masz pomysł – masz lokal: kolejny pomysł, który pomoże zaktywizować i wzbogacić ofertę Starego Miasta. Miasto zaproponuje preferencyjne warunki najmu lokali, w których mogą powstać pożądane pożądane miejsca z branży kulturalnej czy gastronomicznej.
8) Doskonalenie przyjaznego samorządu: lepsza dostępność pracowników urzędu, jednostek, radnych.
3. KOMFORT ŻYCIA
1) Dalszy rozwój sieci dróg i sieci kanalizacyjnej.
2) Integracja i rozwój transportu zbiorowego.
3) Zapewnienie edukacji i opieki na najwyższym poziomie: dalsze konsekwentne realizowanie Strategii rozwoju oświaty, rozwój bazy edukacyjnej i sportowej, realizacja kolejnych innowacji pedagogicznych, doskonalenie kompetencji nauczycieli.
4) Rozwój opieki żłobkowej: propozycja wprowadzenia programu dopłat, które pozwolą na rozwój bazy żłobkowej na terenie miasta.
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci – edukacja prozdrowotna: zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostaje jednym z najwyższych priorytetów. W trosce o zdrowie dzieci proponujemy m.in. montaż pitników (poidełek) w każdej szkole, by dzieci miały stały i nieograniczony dostęp do świeżej wody.
6) Modernizacja i renowacja miejskich budynków mieszkaniowych: kompleksowe podejście do potrzeb remontowych, termomodernizacje budynków.
7) Budowa nowych nieruchomości dla wodzisławskich rodzin: propozycja budowy osiedla przy Trzech Wzgórzach dotyczy profesjonalnego rozwiązania architektonicznego skoncentrowanego przede wszystkim na funkcjonalności, wysokim standardzie wykończenia, komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców.
8) Wsparcie wspólnot mieszkaniowych przy pozyskiwaniu środków na inwestycje.
4. RADOŚĆ Z ŻYCIA
1) Stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego (Stadion Miejski): koncepcja stworzenia w centrum miasta, przy wykorzystaniu miejskiego terenu, strefy umożliwiającej różnorodną aktywność i rekreację. Koncepcja nawiązywałaby do przeszłości obiektu poprzez budowę odkrytego basenu wraz wodnym placem zabaw. Ponadto w planach w sąsiedztwie prywatnych kortów tenisowych jest stworzenie bieżni i zaplecza lekkoatletycznego, rozwój bazy do kalenistyki przy jednoczesnym utrzymywaniu jak najlepszej jakości boiska sportowego.
2) Przyciągający rynek Starego Miasta (estetyka i funkcjonalność): budowa wygodnych ciągów pieszych w ulicach okalających rynek, nowa mała architektura miejska, nowe oświetlenie ulic i placów, miejskie dekoracje.
3) Stworzenie Strefy Młodej Kultury (Inkubator kreatywności i twórczości): utworzenie w oparciu o współpracę z organizacją pozarządową wyjątkowego miejsca dla młodzieży, które pozwoli na integrację, rozwój pasji, zainteresowań oraz nabieranie nowych doświadczeń.
4) Rozwój kina - kino premierowe: zakup nowego projektora, który umożliwi stworzenie zupełnie nowej oferty kinowej w mieście.
5) Rozwój Rodzinnego Parku Rozrywki: systematyczna rozbudowa Trzech Wzgórz o nowe atrakcje.
6) Wspólnie twórzMY Wodzisław – rozwój Funduszu Inicjatyw Społecznych: przeznaczenie środków na kolejne inicjatywy mieszkańców miasta, wsparcie w organizacji różnorodnych wydarzeń.
7) Bank pomysłów na wydarzenia: utworzenie na miejskiej stronie internetowej platformy umożliwiającej zgłaszanie pomysłów na imprezy i wydarzenia, ich dyskutowanie i promocję.
8) Wprowadzenie animatorów terenów rekreacyjnych: zapewnienie obsługi, nauki i możliwości zorganizowanego spędzania czasu przy wykorzystaniu ciekawych atrakcji i obiektów zlokalizowanych w mieście.